Pravní služby

Poskytuji právní poradenství a zastupování ve všech oblastech práva, zejména pak v oblasti práva rodinného, občanského, obchodního, pracovního, správního a práva trestního včetně zastupování v přestupkovém řízení a v řízení insolvenčním.

Právo občanské

Právní poradenství zahrnující zastupování v civilních sporech včetně sepis dohod, vyjádření, návrhů a žalob ve věcech občanskoprávních sporů. Vymáhání pohledávek v ČR i v zahraničí, jednání dlužníky, konzultace obsah smluv, sepis exekučních návrhů a dalších.

Právo obchodní

Právní poradenství včetně zastupování, sepis smluv, dohod, žalob, revize smluv, zakládání obchodních společností, změny v zápisech v obchodním rejstříku a dalších.

Právo rodinné

Právní poradenství včetně zastupování v řízeních o úpravu péče a výživy či o změnu péče a výživy k nezl., o úpravu styku s nezl., sepis návrhů či žalob ve věcech rozvodu manželství, sepis dohod či žalob ve věcech vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodu či po rozvodu manželství, poradenství a zastupování ve věcech výživného manžela či rozvedeného manžela, úprava pěstounské péče a dalších.

Právo pracovní

Sepis pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zastupování ve sporech vyplývajících z pracovního poměru, úprava poměrů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Právo trestní

Obhajoba v trestních věcech a zastupování poškozených v trestním řízení.

Právo správní

Právní poradenství a zastupování ve věcech přestupkových před správními orgány i před soudy.

Právo insolvenční

Sepisy insolvenčních návrhů dlužníka či věřitele, právní poradenství a zastupování ve věcech oddlužení, přihlašování pohledávek věřitelů apod.

Ostatní služby

Advokátní úschova peněz či listin, autorizovaná konverze dokumentů.

 

Advokátní kancelář Havířov